Home
Terug

Inloggen
Je bent NIET ingelogd! Nu inloggen

ALV 2017

Deze rapportage is geschreven door Sjaak.

Geplaatst op: 12-08-2017

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING NETWERK95 2017

Datum vergadering: 10 juni 2017
Plaats: strandpaviljoen De Kwartel te Den Haag
Aanwezige bestuursleden: Cok, Jean-Pierre, Sjaak, Widia en Ellen.
Aanwezige leden: Herma, Marjo, Ton, Silvia en Niels (notulist).

Agenda:
Notulen ALV mei 2016: deze worden goedgekeurd.
Jaarverslag en beleid 2016:
- Er zijn in afgelopen jaar bestuursmutaties geweest: Sarah Cloos is uit het bestuur getreden, Widia is toegetreden.
- In 2016 is 1 nieuw lid aangemeld: mw.Timmermans.
Kasverantwoording: Cok geeft aan dat het eigen vermogen netto nog €827 is. Naar verwachting zal dit eind van het jaar tot circa €650 zijn gedaald
door uitgaven voor de zakelijke bankrekening, de aansprakelijkheidsverzekering en het onderhouden van de website.
De documentatie omtrent de kasmutaties worden door Cok aangeleverd en goedgekeurd door het bestuur en alle leden.
Activiteiten: er zijn zo'n 40-50 succesvolle activiteiten geweest in 2016. Oa de spelletjesavond, de Art-club en de filmavond worden goed bezocht.
Er zijn diverse kunstbezoeken geweest oa musea en voorstellingen. Jaarlijks is er een bowlingavond en wintersport.
Er is een vaste kern van 20-25 leden actief. Per maand worden ongeveer 3 activiteiten georganiseerd.
Bijzonder agendapunt: het opheffen van het Netwerk95 ivm de slinkende kasvoorraad omdat al langer geen contributie wordt geheven.
Met algemene stemmen wordt besloten Netwerk95 te beëindigen en om te zetten in een vriendenclub.
Cok zal bij de Kamer van Koophandel de vereniging laten uitschrijven. Daarna zal sprake van een vereniging in ontbinding en zal het bestuur per 1/1/18 niet meer actief zijn als zodanig.
Besloten wordt dat het kassaldo zal worden aangewend om in 2018 een oprichtingsfeest te organiseren van de nieuw te vormen vriendenclub (medio 2018).
Organisatoren feest worden Silvia en Ton. De naamstelling van de vriendenclub zal nog moeten worden vastgesteld.
De website zal worden opgeheven en worden omgezet in een facebook- en whatsappgroep. Sjaak zal zorg dragen voor het oprichten van de facebookgroep.
Deze beslissing werd mede zo genomen ivm het aangeven van Daan (aldus Sjaak) dat hij de site niet meer wil verzorgen.
De website zal nog tot het einde van dit jaar operationeel zijn.
Ellen stuurt een mail naar alle leden met de aankondiging van bovenstaande en met de vraag of zij lid willen zijn van de vriendenclub.
Er zal overigens goed rekening gehouden dienen te worden met bescherming van privacygevoelige gegevens op facebook.
Verder zal wanneer het Netwerk overgaat in een vriendenclub er geen sprake meer kunnen zijn van aansprakelijkheid daar er geen rechtspersoon meer bestaat.
Dit zal ook gecommuniceerd moeten worden met alle leden.
Cok zal zorgdragen voor de vereffening van de gelden, deze worden voorlopig op zijn rekening gestort.
Nieuwe activiteiten: 24 juni 2017: Maaslandconcert met boottocht (Cok). Najaar: Ardennenweekend, Ellen organiseert dit.
Filmavond: elke 1e vrijdag van de maand, wordt voortgezet (na zomerreces). Kanotocht (Silvia). Artclub: vanaf september, roulerende lokaties.
Kloosterbezoek (Marjo): zie dezinnen.nl. Boottocht (Cok), datum volgt nog. Augustus: Lokerse feesten met optreden Alice Cooper, Marilyn Manson (Niels).
Bowlen (Ton).

Besluitenlijst:

Netwerk95 uitschrijven bij KvK (Cok).
Mail aan alle leden omtrent wijzigingen en vraag naar behoefte lidmaatschap vriendenclub (Ellen).
Oprichten facebook- en whatsappgroep (Sjaak).
Organiseren oprichtingsfeest vriendenclub medio 2018 (Silvia, Ton).
Organiseren diverse activiteiten als hierboven omschreven door de diverse leden.

Laatste bestuursvergadering in huidige setting: september 2017.

Sluiting van de vergadering door Ellen (voorzitter).

Naschrift: enige tijd na de ALV bleek uit overleg met Daan dat deze geen bezwaar heeft tegen voortzetten van de website.
Wel zal hij deze dan bij een andere provider gaan onderbrengen.
Het lijkt dan voor de hand te liggen de website voorlopig dan maar te handhaven met de huidige kasgelden tot deze zijn uitgeput.Terug...